Home

Tandem

TANDEM, toeleiding en aanmelding van gedetineerden, definitief van start.

De TANDEM werking is sinds deze zomer operationeel.

TANDEM staat voor toeleiding en aanmelding na detentie van gedetineerden naar de geestelijke gezondheidszorg, inclusief de verslaafdenzorg.

Dit letterwoord staat voor Toeleiding en Aanmelding Na Detentie En Meer. Meer verwijst naar motivationeel werken, empowerment, netwerking en samenwerking, enz. Figuurlijk verwijst de tandem als fiets voor twee personen naar een situatie waarbij de cliënt vooraan zit en dus de koers en de snelheid bepaalt. De toeleider kan zich er achteraan bijzetten en zorgen voor extra kracht en ondersteuning. Hij kan voorstellen doen op basis waarvan de cliënt een bepaalde richting kan inslaan.

 

Dit is de heropstart van het vroegere CAP (Centraal Aanmeld Punt voor gedetineerde drugverslaafden), waarbij de werking wordt uitgebreid naar alle problematieken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Opdracht is de toeleiding van gedetineerden met een probleem inzake geestelijke gezondheidszorg naar een zorgaanbod na detentie.

De Vlaamse Vereniging Behandelingscentra Verslaafdenzorg (VVBV) werkte sinds 2000 actief aan de uitbouw van Centrale Aanmeldingspunten voor drugverslaafden (CAP) in de gevangenis. Sinds 2011 werd de CAP-werking (Centraal Aanmeldpunt voor druggebruikers) in opdracht van de FOD Justitie in alle gevangenissen binnen het Vlaams Gewest gerealiseerd. Ook in Wallonië en Brussel werd een gelijkaardige werking opgestart.

Deze Centrale Aanmeldingspunten waren erop gericht gedetineerden met een verslavingsproblematiek te ondersteunen bij het vinden van passende hulpverlening wanneer zij de gevangenis zouden verlaten. Zij vervulden een liaisonfunctie tussen de gevangenis en de drughulpverlening buiten de gevangenis.

In maart 2016 liep het vijfjarige project ten einde. De minister van Justitie, Koen Geens, wou het project verder continueren maar werd door de inspectie van financiën terug gefloten omwille van een bevoegdheidsconflict. Jammer genoeg werd het project daardoor begin 2016 stopgezet. In de Vlaamse conceptnota verslavingszorg (voorgesteld op de Vlaamse Regering van 8 juli 2016) werd voorzien dat, in overeenstemming met de federale overheid, de bevoegdheid rond het CAP zou worden uitgeklaard. Dat is nu gebeurd. Rekening houdend met de resultaten van het “PROSPER”- onderzoek, heeft de Vlaamse minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, nu beslist om deze werking te continueren. Deze beslissing kadert in een aantal strategische beleidsplannen.

De aanmelding en toeleiding van gedetineerden met een geestelijk gezondheidsprobleem kadert binnen het aanbod ‘intersectoraal consult en liaison’ (cfr. Actieplan Geestelijke Gezondheid). In de uitwerking van deze module wil men het oorspronkelijk model van het CAP zowel inhoudelijk als organisatorisch afstemmen op de Vlaamse bevoegdheden ten aanzien van gedetineerden, de federale en Vlaamse beleidslijnen inzake de geestelijke gezondheidszorg en het federale penitentiair beleid.

De module ‘aanmelding en toeleiding na detentie’ staat in de toekomst ten dienste van alle gedetineerden met een geestelijk gezondheidsprobleem, zonder exclusie omwille van problematiek, afkomst, leeftijd, … Hierbij staat een globale en geïntegreerde visie op geestelijke gezondheid centraal. Omwille van de historiek, de reeds bestaande samenwerkingen en de uitgewerkte methodieken, mag er prioritaire en bijzondere aandacht gaan naar gedetineerden met een verslavingsproblematiek.

Het project wordt niet langer aangestuurd door de VVBV (Vlaamse Vereniging Behandelingscentra Verslaafdenzorg) maar door de verschillende Provinciale Overlegplatformen Geestelijke Gezondheidszorg. Het overlegplatform van Oost-Vlaanderen zal het project in de praktijk aansturen. Daarnaast komt er een nieuw samengestelde stuurgroep om het project op te volgen en de verbinding te maken met de netwerken GGZ, het algemeen welzijnswerk, justitie en de justitiehuizen.

Vier van de vijf aangeworven medewerkers hebben ervaring met de vroegere CAP werking.

Kaat Vanthuyne werd opnieuw aangeworven als teamleider. Zij was destijds de coördinator van het CAP project.

Sinds deze zomer zijn de TANDEM-medewerkers gefaseerd aan de slag gegaan en is er in elke gevangenis een TANDEM-medewerker actief.

 

De heropstart van de werking gebeurt in nauw overleg met de beleidscoördinatoren van de verschillende gevangenissen en uiteraard ook in samenwerking met alle betrokken actoren binnen de gevangenissen (directie, PSD, JWW, CGG, zorgteam en medische diensten). 

 

Voor meer informatie:

 

 

Kaat Vanthuyne

Teamverantwoordelijke TANDEM

 

0499/884961

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.